در صورتیکه از مشتریان شرکت همکاران سیستم هستید، کلاس های نوع مشتریان را انتخاب نمایید.

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B5-01-691795
کتابکار مفاهیم حسابداری پایه
کتاب
1 ساعت
7تهران
1,200,000
ثبت نام
B6-01-691431
کتابکار فروش صادراتی
کتاب
1 ساعت
8مدیریت مشتری
200,000
ثبت نام
B6-01-691796
کتابکار مفاهیم حسابداری پایه
کتاب
1 ساعت
1مدیریت مشتری
1,200,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۳ ردیف