در صورتیکه از مشتریان شرکت همکاران سیستم هستید، کلاس های نوع مشتریان را انتخاب نمایید.

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B33-01-688745
آزمون بهای تمام شده راهکاران
توسعه
آنلاین از 01/09/13
تا 01/09/13
4 ساعت
یکشنبه -
13:00 - 17:00
10نمایندگان ابری
3,750,000
ثبت نام
B33-01-689970
آزمون پخش راهکاران
حضوری از 01/09/14
تا 01/09/14
4 ساعت
دوشنبه -
13:00 - 17:00
9نمایندگان ابری
3,750,000
ثبت نام
B6-01-691172
آزمون دارایی ثابت راهکاران
آنلاین از 01/09/14
تا 01/09/14
3 ساعت
دوشنبه -
17:30 - 20:30
تکمیل ظرفیتمدیریت مشتری
3,500,000
B6-01-691892
آزمون دریافت و پرداخت راهکاران
آنلاین از 01/09/14
تا 01/09/14
3 ساعت
دوشنبه -
09:00 - 12:00
4مدیریت مشتری
3,500,000
ثبت نام
B33-01-691455
دوره رفع اشکال و آزمون کارگزینی راهکاران
آنلاین از 01/09/15
تا 01/09/15
4 ساعت
سه شنبه -
13:00 - 17:00
10نمایندگان ابری
4,230,000
ثبت نام
B33-01-691462
آزمون فرم ساز و قواعدساز راهکاران
حضوری از 01/09/16
تا 01/09/16
4 ساعت
چهارشنبه -
08:00 - 12:00
10نمایندگان ابری
4,230,000
ثبت نام
B6-01-691893
آزمون جبران خدمات راهکاران
آنلاین از 01/09/16
تا 01/09/16
3 ساعت
چهارشنبه -
09:00 - 12:00
3مدیریت مشتری
3,500,000
ثبت نام
B6-01-692016
آزمون جبران خدمات راهکاران
حضوری از 01/09/16
تا 01/09/16
3 ساعت
چهارشنبه -
17:30 - 20:30
3تهران
3,500,000
ثبت نام
B33-01-689969
دوره رفع اشکال و آزمون پایه دارایی ثابت راهکاران
توسعه
آنلاین از 01/09/19
تا 01/09/19
4 ساعت
.شنبه -
08:00 - 12:00
7نمایندگان ابری
4,230,000
ثبت نام
B33-01-691464
آزمون گزارش ساز راهکاران ( builder report)
حضوری از 01/09/20
تا 01/09/20
4 ساعت
13:00 - 17:00
6نمایندگان ابری
3,750,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۱۷ ردیف