در صورتیکه از مشتریان شرکت همکاران سیستم هستید، کلاس های نوع مشتریان را انتخاب نمایید.

برنامه برگزاری کلاسهای آموزشی
عنوان دورهروش آموزشتاریخزمان برگزاریظرفیتبرگزارکنندهشهریه/ریال 
B6-01-691264
دوره دفترکل راهکاران
فانوس
آنلاین
18 ساعت
49مدیریت مشتری
15,000,000
ثبت نام
B6-01-691433
دوره الکترونیکی راهکاران
الکترونیکی
1 ساعت
8مدیریت مشتری
100,000,000
ثبت نام
B6-01-691817
کارگاه قانون کار و حسابداری حقوق و دستمزد
الکترونیکی
1 ساعت
44تهران
2,500,000
ثبت نام
B6-01-692258
طراحی سفر مشتری در فروش
شرکت تضامنی محسن خندان و شرکا
حضوری از 01/09/11
تا 01/09/11
8 ساعت
جمعه -
09:00 - 17:00
تکمیل ظرفیتمدیریت مشتری
8,000,000
B5-01-690796
دوره دارایی ثابت راهکاران
آنلاین از 01/09/12
تا 01/09/26
21 ساعت
روز های زوج
13:00 - 16:00
10تهران
23,000,000
ثبت نام
B6-01-690792
دوره دارایی ثابت راهکاران
آنلاین از 01/09/12
تا 01/09/26
21 ساعت
روز های زوج
13:00 - 16:00
10مدیریت مشتری
32,500,000
ثبت نام
B5-01-690834
دوره فروش راهکاران
حضوری از 01/09/12
تا 01/09/28
24 ساعت
روز های زوج
17:30 - 20:30
10تهران
32,500,000
ثبت نام
B6-01-690808
دوره فروش راهکاران
حضوری از 01/09/12
تا 01/09/28
24 ساعت
روز های زوج
17:30 - 20:30
7مدیریت مشتری
32,500,000
ثبت نام
B33-01-691460
دوره رفع اشکال و آزمون پایه تدارکات راهکاران
آنلاین از 01/09/13
تا 01/09/13
4 ساعت
یکشنبه -
08:00 - 12:00
8نمایندگان ابری
4,230,000
ثبت نام
B33-01-691461
آزمون ماژول پذیرش و توزین راهکاران
آنلاین از 01/09/13
تا 01/09/13
4 ساعت
یکشنبه -
13:00 - 17:00
9نمایندگان ابری
3,750,000
ثبت نام
۱ تا ۱۰ از ۲۶۱ ردیف